illustPOD-I draw therefore I am

illustPOD-I draw therefore I am header image 1

illustpod:Artrologer ep8 มุ่ย & จอมพูดถึงความสำเร็จและการทำงานในต่างประเทศ

July 26, 2018

พูดถึงเส้นทาง การประสบความสำเร็จ ในวงการภาพประกอบและวงการออกแบบ ในมุมมองของสองนักวาดและนักออกแบบค่ะ https://www.primeprisma.com