illustPOD-I draw therefore I am

illustPOD-I draw therefore I am header image 1

illustpod:wisdom walk ep33:ไม่พอดี ไม่ใข่ไม่ดีพอ

May 20, 2018

วันนี้มาแชร์เรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตของนักวาดโดยตรงนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับหัวใจ