illustPOD-I draw therefore I am

illustPOD-I draw therefore I am header image 1

illustpod:wisdomwalk ep 38:หลักการเขียนเนื้อเรื่องที่ดีและทำความรู้จัก Character arc

July 13, 2018

เนื่องจากนักเขียนการ์ตูนไทย เราสังเกตมาเยอะแล้วว่าขาดการศึกษาเรื่องของเนื้อเรื่อง เราเลยเขียนซีรีย์นี้ต่อ จากการที่เราค้นคว้ามาเป็นระยะเวลานาน จากหนังสือต่างประเทศหลายเล่มด้วยกันในการเขียนเรื่อง