illustPOD-I draw therefore I am

illustPOD-I draw therefore I am header image 1

illustpod:wisdomwalk ep17:รีวิวหนังสือ คุณคือผู้โชคดี ของคุณใบพัด ผู้เขียนการลาออกครั้งสุดท้าย

February 24, 2018

รีวิวหนังสือ คุณคือผู้โชคดี ของคุณใบพัด ผู้เขียนการลาออกครั้งสุดท้าย หนังสือเหมือนกูรูการเงิน แต่เอาเนื้อหาในเรื่องอื่นๆมาแทรกในเรื่องค่ะ