illustPOD-I draw therefore I am

illustPOD-I draw therefore I am header image 1

illustpod:meisanmui:ep2 หนทางสู่การเป็นฟรีแลนซ์

January 17, 2019

เรามาดูกันนะคะว่าการเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็มีอุปสรรคอะไรบ้างหรือว่ามีขั้นตอนการที่จะเป็นยังไงบ้าง